Client
Date
Type
Central Rama 3
สิงหาคม 24, 2019
Department store

ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง รอบล้อมด้วยธนาคาร, ตึกอาคารสำนักงาน, คอนโดที่มีระดับ
บนถนนรัชดาภิเษก ช่วงระหว่างทางแยกถนนนางลิ้นจี่และทางแยกสาธุประดิษฐ์ มีมูลค่าเงินลงทุนใน โครงการ 2,500 ล้านบาท เป็นอาคาร 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 3 ชั้น มีเนื้อที่ประมาณ 223,677 sq.m.

Login