Sincharoen Plywood

บริษัท สินเจริญ วีเนียร์ แอนด์ พลายวู้ด จำกัด

บริษัท สินเจริญ วีเนียร์ แอนด์ พลายวู้ด จำกัด คือผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้อัดคุณภาพตราเข็มทิศ เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ด้วยระบบการบริหารงานคุณภาพ การรับรองมาตรฐาน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร ปัจุบันบริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) อีกทั้งยังได้รับการรับรองคุณภาพของแผ่นไม้อัดมาตรฐาน มอก. 178 -2549 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

บริษัท ขอน้อมรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนหรือคำติชมจากทุกท่านเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการนำไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารจัดการต่อไป บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจและร่วมแบ่งปันความสำเร็จที่ยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจร่วมกันตลอดไป

Contact Info

บริษัท สินเจริญ วีเนียร์ แอนด์ พลายวู้ด จำกัด
40/6 หมู่ 9 ต.ละหาร อ. บางบัวทอง
จังหวัด นนทบุรี 11110

Login